مراقبت های پس از درمان فضا نگهدار

مراقبت های پس از درمان فضا نگهدار ها برای کودکانی توصیه می‌شوند که دندان‌های شیری آن‌ها زودتر موعد افتاده و و مدت زمانی بیش از شش ماه تا رویش دندان دائمی جایگزین آن باقی مانده است. فضانگه دارها فضای خالیِ حاصل از کشیدن دندان را پر می‌کنند تا زمانی که دندان دائمی در جای مناسب خودش رویش کند. چنانچه این اقدام صورت نگیرد دندانهای مجاور به این فضای بی دندانی حرکت کرده و مانع رویش دندان دائمی زیرین به کلی یا در محل صحیح خود می شود.

انواع مختلفی از فضانگه دارها ممکن است برای وضعیت بی دندانی کودک تجویز شود:

انواع ثابت: یک طرفه (بند و لوپ ، دیستال شو) – دو طرفه (لینگوال آرچ)

انواع متحرک: پلاک تک دندانی یا چند دندانی

مراقبت های بعد از درمان فضا نگهدار دندان :

هنگامی که فضانگهدار در دهان کودک وجود دارد نباید از خوراکی‌های سفت مانند ته‌دیگ و شیرینی‌های چسبنده استفاده کند.
فضانگهدار دستکاری نشود و یا تحت‌فشار قرار نگیرد.
در هنگام مسواک زدن فضانگهدارها نیز مانند دندان‌ها باید تمیز شوند.
هر ۶ماه توسط متخصص دندانپزشکی کنترل و معاینه شود.

به محض اینکه فضانگه دار شکستگی پیدا کرد، شل شد و یا دندان دائمی زیرین دیده شد بایستی جهت اقدامات مورد نیاز به متخخصص کودکان خود مراجعه نمایید